Ὁ Επίσκοπος π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης γιὰ τὶς ἠλεκτρονικές ταυτότητες !«Ὑπεράνω ὅλων ὁ μαμωνᾶς. Διότι αὐτὸς εἶνε ὁ θεὸς τῆς λεοντείου ταύτης ἐταιρείας, ἡ ὁποία λέγεται Ε.Ο.Κ. Ἕνας μυστηριώδης ἔγκέφαλος, ποὺ ἑ­δρεύει εἰς τὸ κέντρον τῆς Ε.Ο.Κ., καὶ ἀσφαλῶς δὲν φωτίζεται ἀπὸ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, ρυθμίζει τὰ καθ᾽ ἡμᾶς. Καὶ ἰδοὺ μία ἐκ τῶν πολλῶν ἀποδείξεων. Ἡ Ε.Ο.Κ. διατάσσει·

Πολῖται ὅλων τὼν κρατῶν τῆς Ε.Ο.Κ., σχίσατε ὅλας τὰς ἰδιαιτέρας σας ταὐτότητας, καὶ ἐφοδια­σθῆτε ὅλοι μὲ ἕνα τύπον ταὐτότητος. Μὲ τὸν κοι­νὸν αὐτὸν τύπον ταὐτότητος θὰ γίνωνται τοῦ λοιποῦ ὅλαι αἱ συναλλαγαί, ἀγοραὶ καὶ πωλήσεις. Καὶ ὄχι μόνον τοῦτο… Πρέπει νὰ κατανοήσετε, ὅτι πλέον ἀνήκετε εἰς τὴν πολιτικὴν ζούγκλαν, ἡ ὁποία λέγεται Ε.Ο.Κ., καὶ εἰς τὸ μέλλον ἐπὶ τοῦ δέρματός σας θὰ φέρετε, ἐντυπωμένον μὲ ἀκτῖνας λέϊζερ, τὸν ἀριθμὸν 666. Θά σημειώνεσθε ὅπως τὰ ζῷα.

Τάδε ἐλάλησεν Ε.Ο.Κ.!

Λαὲ τῆς Ἑλλάδος! Ὑποτάγηθι εἰς τὰς διαταγὰς τῆς Ε.Ο.Κ. καὶ ὕπαγε νὰ λάβης ἀσυζητητὶ τὸ νέον δελτίον ταυτότητος…

Ἀλλ᾽ ἡ νέα ταὐτότης, μὲ τὴν ὁποίαν τὸ κράτος θέλει ἐντὸς ὀλίγου νὰ ἐφοδιασθοῦν ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολῖται, πρέπει νὰ ἀπορριφθῇ ὄχι μόνον ἀπὸ θρησκευτικῆς ἐπόψεως ἀλλὰ καὶ ἐξ ἄλλης ἐπόψεως λίαν σημαντικῆς. Ἡ δὲ ἄλλη ἔποψις εἶνε ἡ τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας. Ὅπως ἐξηγοῦν εἰδικοὶ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι κατέχουν τὰ μυστικὰ τῆς ἠλεκτρονι­κῆς τεχνολογίας, οἱ ἀτομικοὶ φάκελλοι, οἱ ὁποῖοι κατηρτίζοντο καὶ ἐφυλάσσοντο εἰς τὰ ἀρχεῖα ὅλων τῶν κρατῶν, καὶ ἰδιαιτέρως τῶν ὁλοκληρωτικῶν, θὰ ὠχριοῦν πρὸ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος, τὸ ὁποῖον θὰ γίνεται μὲ τὰς νέας ταὐτότητας. Ὄχι μόνον ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ οἰκονομικὴ κατάστασις τοῦ πολίτου, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι καταστάσεις, γεγονότα καὶ λεπτομέρειαι τῆς ζωῆς τοῦ ἀτόμου, ποὺ ἠσφαλίζοντο μέχρι τώρα εἰς τὸ ἀπαραβίαστον ἄσυλον τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν, ἐντὸς δευτερολέπτων θὰ γίνωνται γνωστά. Γνωστὰ εἰς ποίους; Ὄχι μόνον εἰς τοὺς ὑπαλλήλους, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλα πρόσωπα, κακοποιά, τὰ ὁποῖα θὰ εὑρίσκουν τρόπον νὰ πληροφοροῦνται τὰ μυστικὰ τῆς ἀ­τομικῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἡ κρατικὴ ἐξουσία περιέλθῃ εἰς ἀπολυταρχικὸν καθεστώς –καὶ ἀπολυταρχικὸν καθεστὼς εἰς ἀπόλυτον βαθμὸν θὰ εἶνε τὸ καθεστὼς τοῦ Ἀντιχρίστου–, τότε πρέπει νά παραδεχθῶμεν, ὅτι πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχρίστου διὰ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος θὰ ἔχῃ ἐξασφαλισθῆ ἡ προϋπόθεσις καὶ ὁ ὅρος τῆς ἀσκήσεως ὑπὸ τοῦ Ἀντιχρίστου συγκεντρωτικοῦ ἐλέγχου τῆς ἀνθρωπότητος. Οἱ ἄνθρωποι τότε, ἀφοῦ θὰ ἔχουν στερηθῆ τῆς ἐλευθερίας, ἐξόχου γνωρίσματος τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος ἐκ Θεοῦ δοθέντος, θὰ παύσουν νὰ λογίζωνται ἄνθρωποι, καὶ θὰ λεί- τουργοῦν ὡς ρομπότ. Πλήρης ἀποκτήνωσις τοῦ ὄντος ἄνθρωπος!».

(«Καιροὶ Ἀποκαλύψεως [666]», ἔκδ. Ὀρθ. Ἱερ. Ἀδελφ. «Ὁ Σταυρός», Ἀθῆναι 19922, σελ. 90-95).

***

«Ἐὰν ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἐξανίστατο ἄλλοτε ἐναντίον τῶν ἀτομικῶν φακέλων τῆς ἀστυνομίας καὶ ἐζήτει τὴν δημοσίαν καῦσιν αὐτῶν ὡς λίαν ἐπικίνδυνον διὰ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀτόμου, πολὺ περισσότερον θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξεγερθεῖ τ ώ ρ α κατὰ τῆς ἐκδόσεως τῶν ἡλεκτρονικῶν τ α υ τ ο τ ή τ ω ν.

Ἀλλὰ περίεργον πρᾶγμα: Ὁ λαός μας ἐν προκειμένῳ πρὸ τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου θεάματος, φαίνεται ὡς ὑ π ν ω τ ι σ μ έ ν ο ς. Διότι δυστυχῶς ἡ ἔκδοσις τοιούτων ταυτοτήτων θεωρεῖται ὡς ἐπίτευγμα ἐπιστημονικῆς προόδου. Κάτω ὅμως ἀπὸ τὸ ἀπατηλὸν προσωπεῖον τῆς “π ρ ο ό δ ο υ” δύνανται ν’ ἀποκρύπτωνται τὰ ἀπαισιώτερα σχέδια τῶν σ κ ο τ ε ι ν ῶ ν δυνάμεων, τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἀντιχρίστου.

Τὸ εἶπεν ἡ ἐ π ι σ τ ή μ η; Πρέπει νὰ ὑ π α κ ο ύ σ ω μ ε ν, ἔστω καὶ ἂν θ υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι αἱ ἀτομικαί μας ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α ι. Ἰδοὺ ἡ μωρὰ νοοτροπία τῶν πολλῶν!

Ἀλλὰ πρέπει κάποτε ν’ ἀφυπνισθῶμεν, διότι φακελλωνόμεθα ὄχι πλέον ἀστυνομικῶς, ἀλλ’ ἠλεκτρονικῶς, ὅπερ –δὲν ἀρνοῦμεθα– εἶναι π ρ ο ο ί μ ι ο ν μιᾶς φοβερᾶς σ κ λ α β ι ᾶ ς, ἡ ὁποία ἔρχεται…».

(φύλλο 449/1986 τῆς Χριστιανικῆς Σπίθας)


Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη