Διολισθήσεις δηλώσεων τοῦ «ἡγουμ. Ἐσφιγμένου» Βαρθολομαίου.


 Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 13/26.02.2022

Ψυχοσάββατον πρό Κυριακή τῷ Ἀπόκρεῳ
Διολισθήσεις δηλώσεων τοῦ «ἡγουμ.Ἐσφιγμένου» Βαρθολομαίου
Αἱ ἀλλεπάλληλαι ἐμφανίσεις τοῦ φερομένου ὡς ἡγουμένου τῆς ἐκτὸς τῶν τειχῶν Ἱ.Μονῆς Ἐσφιγμένου Βαρθολομαίου εἰς τηλεοπτικὰς συζητήσεις καὶ διαδικτυακὰς δηλώσεις ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ὡς ἐπὶ παραδείγματος χάριν ἰατρικὰς ἀπόψεις (ἐμβόλια) καὶ γεωπολιτικὰς τοποθετήσεις (οὐκρανικό), ἐκφράζουν προσωπικὰς αὐτοῦ ἀπόψεις καὶ ἑτέρου ἑνός (!), οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ ἀριθμητικὸν.... δυναμικόν της ἀνωτέρω…αδελφότητος.

Ἐκπλήσσει ἡ ἐπιπόλαιη καὶ ἄμεση τοποθέτησή του ἐπὶ πραγμάτων ἀσχέτων τῆς μοναχικῆς του ἰδιότητος, (ὑπενθυμίζεται ἡ προσφιλής του ἔκφρασις : «Πρῶτοι ἐμεῖς…»).

Ἡ προσπάθειά του αὐτὴ νὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ ἐπίκεντρον τῆς ἐπικαιρότητος, δὲν ἀντικατοπτρίζει τὴν Παράδοσιν τῶν Ἁγιορειτῶν, οὔτε ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἱερὰν Κοινότητα, καὶ τοὺς Καθηγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ἀλλ’ ἀντιθέτως ἀπαξιώνει ἀναιδῶς Αὐτὴν καὶ Αὐτούς.

῎Ισως αὐτὴ νὰ εἶναι ἡ …«ἀποστολή» του.

Ταῦτα πρὸς πληροφόρησιν ἁπάντων ὅσων μᾶς ἐξέφρασαν τὴν ἀνησυχίαν των καὶ τὴν δυσαρέσκειάν των.

Ἁγιορεῖτες Πατέρες

Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη