Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ: Ἠ σύμφωνη μὲ τὶς ἐντολὲς Του ζωὴ ὁδηγεῖ στὴν ἔντονη ὼς καὶ ὀφθαλμοφανῆ αἴσθηση τῆς ἀθανασίας


Ἡ αἰωνιότητα εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς στὸ Εἶναι Του. Ξεφεύγει ἀπὸ κάθε λογικὸ ὁρισμὸ δὲν ἔχει διάρκεια στὴ φύσῃ της, περιβάλλει τὴ διάρκεια ὅλων τῶν αἰώνων. Ἔμπειρία αὐτῆς τῆς αἰωνιότητος μᾶς δίνεται, ὅταν παραμένουμε ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Θεὸ μὲ καθαρὸ νού. Εἴμαστε αἰώνιοι κατα τὸ μέτρο ποὺ παραμένουμε στὸν Θεὸ καὶ ὁ Θεὸς παραμένει σὲ μᾶς. Σὲ ὅσους πίστεψαν στὸν Χριστὸ δόθηκε ἡ ἐπαγγελία ὅτι ὁ Θεὸς θὰ εἶναι «τὰ πάντα ἐν πᾶσιν». Ὅταν αὐτὸ συντελεστεῖ, τότε μόνο θὰ φανοῦμε κάτοχοι τῆς αἰωνιότητος στὴν πληρότητα. Στὰ ὅρια ὅμως τῆς γῆς, ζῶντας ἀκόμη ἐν σαρκί, μετέχουμε στὴν αἰωνιότητα μόνο ἐν μέρει, κατὰ τὸ μέτρο ποὺ μένουμε ἐμεῖς στὸν Θεὸ καὶ ὁ Θεός σε μᾶς.

Τὸ αἴσθημα τῆς αἰωνιότητος κάποτε ἐντείνεται μέσα μας καὶ κάποτε ἐξασθενεῖ, ἀνάλογα μὲ τὸ μέτρο τῆς χάριτος ποὺ ἐκχύνεται ἐπάνω μας. Κατὰ καιροὺς τὸ αἴσθημα αὐτὸ φθάνει σὲ τέτοια ἔνταση, ποὺ ὸ πρόσκαιρος κόσμος λησμονεῖται καὶ ἀποχωρεῖ κάπου πρὸς τὰ πίσω. Μερικὲς ὅμως φορὲς ἐνεργεῖται μὲ λιγότερη δύναμη, ἀλλὰ ὡστόσο φανερώνεται ἐναργῶς στὴν ψυχή. Ἡ πιὸ συνηθισμένη κατάσταση τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἐκείνη, κατὰ τὴν ὁποία ἢ γήινη πραγματικότητα ἐπικρατεῖ καὶ ἡ αἰωνιότητα δὲν γίνεται αἰσθητή. Παρατηρεῖται ὅμως καὶ ἄλλη κατάσταση: κατ’ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνο δὲν συνειδητοποιεῖ τὴν ἀθανασία του, ἀλλὰ καὶ δύσκολα πιστεύει σὲ αὐτὴν ἢ δὲν τὴν ἀποδέχεται κἂν ὼς δυνατότητα.

Συχνὰ ἐπαναλαμβάνω τίς λέξεις αἴσθημα καὶ αἴσθῃσή. Πρέπει νὰ ἐννοοῦμε τίς λέξεις αὐτὲς ὡς πνευματικὴ κατάσταση καὶ ὄχι ὡς κατάσταση τῶν αἰσθήσεων. Όλόκληρη ἡ στροφὴ μᾶς πρὸς τὴ γῆ, πρὸς τίς σαρκικὲς ἐμπειρίες, φονεύει μέσα μας ὄχι μόνο τὴν αἴσθηση τῆς αἰωνιότητος, ἀλλὰ καὶ τὴν πίστη στὸν Θεό. Ἡ πίστη ὅμως στὴ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ τῆς γεννήσεως Ἀνωθεν ἀπὸ τὸ Πνεῦμα. Καὶ ἡ σύμφωνη μὲ τίς ἐντολές Του ζωὴ ὁδηγεῖ στὴν ἔντονη ὼς καὶ ὀφθαλμοφανῆ αἴσθηση τῆς ἀθανασίας.

Το μυστήριο της Χριστιανικής Ζωής, Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου (σ. 278-279), Ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας, Δεύτερη έκδοση (2011) 

Πηγή: orthopraxia.gr
Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη