Ουδέν Ορθοδοξίας αντάξιον

Ορθοδοξία και αίρεση

« Σε κανένα δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει άλλη πίστη από την πίστη πού όρισαν οι Άγιοι Πατέρες...»
(Άγ. Μάρκος ο Ευγενικός)

«Φεύγετε τας αιρέσεις διότι είναι εφευρέσεις του Διαβόλου»
(Άγ. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος)

«Την Εκκλησίαν του Χριστού δεν αποτελούν οι πολλοί αλλά εκείνοι που φυλάσσουν την ορθήν και τ σωτήριον της πίστεως ομολογίαν, έστω και αν είναι ολίγοι»
(Άγ. Θεόδωρος Σουδίτης)

«Εάν συμπορευθήτε μα τους Λατίνους, ο Χριστός σε τίποτα δεν θα σας ωφελήσει»
(Ομολογ. Ιώβ Ιασίτης)

«Όλαι αι πίστεις είναι ψεύτικες, μόνη η πίστης των ορθοδόξων Χριστιανών είναι καλή και αγία»
(Ιερομάρτυς Κοσμάς ο Αιτωλός)

«Όταν ακούσωμεν ότι ο Διάβολος ενώθηκε με τα αγγελικά τάγματα σωφρονισθείς, τότε θα πιστεύσωμεν ότι ειλικρινώς θα ενωθούν και οι Διαμαρτυρόμενοι μαζί μας»
(Άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης)

«Την συνείδησί μου δεν μολύνω. Την Εκκλησίαν μου δεν προδίδω, ή κυβερνώ σύμφωνα με τους κανόνες, ή δίνω την παραίτησί μου και φεύγω εις Άγιον Όρος. Να το κλειδί του κελλιού μου»
(Ιερομ. Γρηγόριος Ε' προς Σουλτάνον)

«Πιστεύω..., εις Μίαν αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν»
(Σύμβολον Πίστεως) 


Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη